De Lieuw

De Lieuw

Plasdras

Welkom op de webpagina waar geregeld een update zal worden gegeven over het plasdras project van De Lieuw. Via het subsidieprogramma 'niet-productieve investeringen' van RVO heeft De Lieuw een subsidieaanvraag gehonoreerd gekregen waarbij onze nationale vogel, de grutto, een enorme boost krijgt.

Het project is een uitwerking van een in 2013 gestarte 3-jarige proef waarbij greppels op een grasperceel eens per week gevuld werden met water uit de sloot. In de loop van de proef bleek dat er op omringende percelen een behoorlijke stijging van broedende vogels werd waargenomen die op de vernatte percelen foerageerden.

Met het vervolgproject willen we dit succes verder vergroten door het benodigde water eerst op te slaan (in verband met een geregeld tekort aan water in het voorjaar) voor dit gedurende het broedseizoen in de greppels gelaten wordt. Ook worden er natuurlijke oevers gegraven om de bereikbaarheid van het water te vergroten en te bufferen, al dan niet in combinatie met nieuw aangelegde stuwen, en het opnieuw graven van greppels die door middel van een afsluiter een water bufferende werking zullen krijgen.

Augustus 2021

De Lieuw heeft goedkeuring ontvangen voor het project ‘niet productieve investeringen’ (NPI). In het kader van dit project worden er tussen Den Hoorn en Den Burg diverse maatregelen genomen met als doel de gruttostand te behouden en te vergroten.

Het project omvat onder andere het plaatsen van stuwen voor het verhogen van de slootwaterstand in het voorjaar, het graven van natuurvriendelijke oevers voor het bereikbaar maken van het slootwater voor de jonge pullen en het graven van greppels en waterbassins voor de vernatting van het van het grasland in het voorjaar. Het project wordt naar verwachting in augustus 2021 gestart.

December 2021

In de sluissloot is een beschoeiing geplaatst.  Dit was een eis vanuit het Waterschap, omdat hier twee sluissloten samenkomen en de kades eroderen. Deze beschoeiing voorkomt dit. Duidelijk zichtbaar is de hoogte van de beschoeiing; tijdens de wintermaanden steekt deze boven het water uit. In het voorjaar, ten tijde van het zomerpeil, staat deze gelijk met de waterlijn.

20211112 111727

Foto: afwerken van de geplaatste beschoeiing

Ondertussen zijn er al bij drie kades natuurvriendelijke oevers gegraven. Deze oevers, met een helling van 1 meter daling op 3 meter breedte, zorgen voor een goede bereikbaarheid van het water voor de weidevogels die hier komende voorjaren gaan broeden. 

Realisatie bassins 

Er zijn drie waterbassins gerealiseerd die wegvallen in het landschap. Wie langs de Hoornderweg rijdt, zou ze alle drie met moeite kunnen zien. Ondertussen zijn er zonnepompen bij de bassins geplaatst die het water uit de sloot in het bassin pompen. Ondertussen is het eerste bassin al gevuld. De bassins meten circa 500 kuub per stuk en zullen gedurende het broedseizoen zorgen voor een vernatting van de naastgelegen percelen. 

Bassin_plasdras.jpg

Foto: een van de gevulde bassins. 

Maart 2022

De eerste weidevogels zijn gearriveerd en het project wordt tijdelijk stopgezet. In de zomer, wanneer de weidevogels klaar zijn met de jongen, zal het project vervolgd worden met het graven van natuurvriendelijke oevers en greppels, en het plaatsen van stuwen.

 

 EU subsidie

@ Agrarische natuurvereniging De Lieuw | EN/OF ontwerp & communicatie