De Lieuw

De Lieuw
Verbrede oevers
Verbrede oevers

Verbrede oevers Verbrede oevers

De Lieuw verzorgt de aanleg van verbrede oevers in het agrarisch gebied van Texel. Verbrede oevers geven extra waterberging en verhogen de natuur- en landschapswaarden.

Werkwijze

Bij de aanleg van verbrede oevers stelt een agrariër een strook grond langs de sloot beschikbaar. Het oorspronkelijke, vaak steile talud wordt door afgraving flauwer gemaakt. Hierdoor ontstaat een breder talud van ± 5 meter, dat volop ruimte biedt aan diverse planten en dieren.

Vegetatie

In de verbrede oevers proberen we een soorten- en bloemrijke vegetatie te creëren. Dichtbij de slootrand kunnen soorten voorkomen die van vochtige grond houden. Boven op het talud groeien bloemen en planten van een droger milieu. Bij het juiste beheer kan een soortenrijke vegetatie ontwikkelen, met sierlijke planten als de grote kattenstaart en de rietorchis. Door jaarlijks te kijken welke soorten voorkomen, volgt De Lieuw de ontwikkeling van de vegetatie. Een verbrede oever biedt betere leefomstandigheden voor o.a. vlinders, vogels en kleine zoogdieren.

Variatie

Door de vegetatie te maaien, kan een oeverbeheerder de groei remmen van snelgroeiende soorten zoals riet. Andere planten krijgen daardoor een kans. Het maaisel afvoeren en de oever niet bemesten betekent een verschraling van de grond. Op deze minder voedselrijke grond is een grotere diversiteit aan plantensoorten mogelijk. De variatie wordt groter als de beheerder hier en daar minder intensief maait of strookjes vegetatie laat staan.

Verbrede oever bij Brakenstein

Langs het Skillepaadje bij Oudeschild ligt het vleesveebedrijf 'Brakenstein' van Jan en Piet v/d Star. Er is hier een wandelroute langs de verbrede oevers, die start op het Skillepaadje.

Op Brakenstein was onvoldoende schoon zoet drinkwater voor de vleeskoeien en schapen. Vanuit het Hoge Berg-gebied bereikte voldoende zoet water de sloten, maar het stroomde direct naar het gemaal. Het water werd in zee geloosd. Als gevolg daarvan bleven de meeste sloten brak (zout). Met ons project plaatsten wij stuwen en keerschotten. Het zoete water wordt nu vastgehouden en kan door de sloot langs het Skillepaadje stromen. Het water is minder brak en de afzetting van zout in de slootkant vermindert.

Locaties

De Lieuw heeft al verschillende verbrede oevers aangelegd op Texel. Wilt u meer weten. Neem dan contact op met De Lieuw en we helpen u verder of geven adressen door voor enkele voorbeelden.

@ Agrarische natuurvereniging De Lieuw | EN/OF ontwerp & communicatie