De Lieuw

De Lieuw
Slufter - Kaap
Slufter - Kaap

Slufter - Kaap Slufter - Kaap

Locatie: Slufter - Oosterend Afstand: 12,0 km

De Lieuw heeft een wandelpad aangelegd van Oosterend tot aan de Slufter. Deze 'dwarsdoorsteek' over voornamelijk boerenland laat goed zien hoe het noordelijk deel van Texel is ingepolderd.

Tot de 17e eeuw kende noordelijk Texel nog geen polders. Het gebied tussen Eijerland en Texel - het 'buitenveld' - bestond uit stuifduinen en kwelderland met zandvlaktes. Enkele diepe kreken, zoals Hoogezandskil en de Rog, voerden het opgestuwde water weer af naar zee. Zand en slik bleven achter. Met deze wandeling gaat u op reis door de tijd. U ziet wat diverse inpolderingen het noordelijke deel van Texel hebben opgeleverd.

Honden zijn helaas niet toegestaan op de wandelpaden omdat zij ziekten met zich mee kunnen dragen die het vee ziek kunnen maken.

bol.com | Verboden voor honden bord, aluminium, 200 mm

Polder Eijerland

Boeren op het toenmalige eiland 'Eijerland' verdienden de kost met schapen en koeien houden. Daarnaast kwam er geld binnen dankzij de konijnenvangst en het rapen van meeuweneieren. Op de hoge duinen stond het 'Eijerlandshuis'. Van daaruit werd de postverbinding met schepen op de rede van Vlieland geregeld. Vanaf 1630 verbond een hoge zandduin Texel met Eijerland. In 1835 werd het 'buitenveld' ingepolderd: polder Eijerland was een feit. Het nieuwe land werd al snel ingericht voor agrarisch gebruik. Boerderijen in dit gebied dragen namen als 'Rotterdam', 'Dordrecht' en 'Breda', naar de plaatsen waar de boeren oorspronkelijk vandaan kwamen.

Zoet en brak water

Van oudsher lagen er veel nollen (stuifduinen) in het kweldergebied. Oude duinpartijen die langzaam overgingen in moeras en wadkreken. Tussen de boeren-akkers kunt u de kreekresten zien. Het gebied kende voor inpoldering zowel zoet als zout (brak) water. De ingepolderde kreken hebben nog steeds unieke vegetatie met brakke en zoete plantensoorten zoals de Zeeaster en orchidee├źn. In de rietkragen broeden allerlei vogels: van de kleine Karekiet tot de Rietgors. Scholeksters en Kieviten bouwen hun nesten tussen landbouwgewassen, terwijl de Grutto en Tureluur in het grasland wegduiken.

Polder het Noorden

Na de inpoldering van Eijerland liep een diepe wadgeul door tot het hart van Texel. Tussen het oostelijke puntje van het 'oude land' en de dijk van polder Eijerland lag een inham van slik, ooit gebruikt door Oosterender oesterkwekers. De afsluiting van deze inham maakte de Texelse kustlijn aanzienlijk veiliger en korter. In 1876 was dit laatste stukje waterkering klaar en polder het Noorden gerealiseerd. De 'gewonnen' grond bleek van slechte kwaliteit en heeft jaren braak gelegen. Veel wadden- en weidevogels maakten daar destijds dankbaar gebruik van. Nog nooit was er zo veel vochtig grasland met plassen beschikbaar. Het gebied bood veel ruimte om te broeden en vogels konden er veel voedsel vinden. Uiteindelijk is polder het Noorden verkaveld en verkocht voor agrarisch gebruik.

Weidevogelgebied

Veel Texelse boeren zijn, naast producent van agrarische producten, ook actief in het weidevogelbeheer. Tijdens het broedseizoen beschermen ze nesten tijdens hun werk op het land. Scholeksters en Kieviten broeden tussen de aardappelruggen, ingezaaide bieten en graan. Grutto's en Tureluurs kiezen een plekje in het weiland. Het wandelpad loopt over het land van vijf akkerbouwers die zich inzetten voor weidevogels. Ze hebben ook natuurvriendelijke oevers en bloemenranden aangelegd. Vogels vinden daar volop voedsel, want het is een goede leefomgeving voor vlinders, insecten en kleine zoogdieren.

Trekpontje

Op de grens van polder Eijerland en polder het Noorden ligt een trekpont. Een leuke manier om de oversteek te maken over het Eijerlands kanaal. Aangrenzend ligt het natuurgebied 'Hoogezandskil' van Natuurmonumenten. Op de dijk kruisen we het Noord-Holland wandelpad: een mooie aanhaker voor lange-afstand-wandelaars.

Pittoreske dorpen

De twee pittoreske dorpen Oost en Oosterend, gelegen langs de oostkust, hebben nog een authentieke woonkern. De Maartenskerk midden in Oosterend is de oudste kerk van Texel. Hij stamt uit de Vikingentijd (12e eeuw). Rondom de kerk lopen smalle straatjes met historische huizen, herkenbaar aan de houten topgevels. In dit agrarische dorp liggen nog boerderijen tussen de huizen. Belangrijkste bron van inkomsten vormde de visserij. Van 1844 tot 1859 heeft Oosterend zelfs een eigen haventje gehad. Deze werd voornamelijk gebruikt voor de vis-, en oestervangst. Nadat de oestervangst terugliep, richten de vissers zich op de wiervisserij.

Wandeling

Startpunten van deze wandeling zijn de Slufter, Hotel Texel, Tuinderij De Halm en de Heemtuin bij Oosterend. U kunt een kort ommetje kiezen of routes combineren voor een stevige tocht. Volg de voetstapbordjes in het veld en bekijk de routes met bijbehorende afstanden op de informatie-panelen. De totale wandeling van de Slufter naar Oosterend is ongeveer 10 kilometer en geen ommetje. U kunt bijvoorbeeld met een Texelhopper busje (www.texelhopper.nl) terug naar uw startpunt.

Beste wandelperiode: van mei t/m september. In de winter is het pad niet toegankelijk.

@ Agrarische natuurvereniging De Lieuw | EN/OF ontwerp & communicatie