De Lieuw

De Lieuw
Collectief weidevogelgebied
Collectief weidevogelgebied

Collectief weidevogelgebied Collectief weidevogelgebied

Texel is uniek vanwege de grote variatie in landschapstypen, o.a. kustlijn, duinen, waddenzee, bos, het grootschalige Nieuwe Land (polders) en het kleinschalige Oude Land met de kleileembulten.

Specifieke landschapselementen als tuunwallen, kolken en de vele langs de dijken gelegen wielen en brakke kleiputten hebben in deze ook een noemenswaardige landschappelijke en ecologische betekenis.  Recreatie bevind zich voornamelijk langs de kustlijn, duinen, Waddenzee en bos. De boeren zijn actief op het grootschalige nieuwe land, hoofdzakelijk akkerland en het oude land dat een mengelmoes is van grasland, akkerland, bollenland. Zowel in de polders als op het oude land liggende de natuurreservaten vaak tussen de landbouwgronden ingeklemd. Dit afwisselende landschap heeft zo haar aantrekking op weidevogels als scholekster, kievit, grutto en tureluur. Maar ook op akkervogels als gele kwikstaart, leeuwerik, graspieper en kneu. Het weidevogelbeheer op Texel vindt plaats op het boerenland en op natuurland en waar mogelijk trekken de boeren, De Lieuw en de terrein beherende organisaties met elkaar op voor een zo effectief mogelijk beheer. Voorbeeld hiervan is het actieplan voor weidevogels die met veel partijen gezamelijk is opgezet. Uniek voor Nederland! (voor beheermogelijkheden kijk onder regelingen)

@ Agrarische natuurvereniging De Lieuw | EN/OF ontwerp & communicatie