De Lieuw

De Lieuw
weidevogels op grasland
weidevogels op grasland

weidevogels op grasland weidevogels op grasland

Eén van de factoren die de aantrekkelijkheid van graslandpercelen voor weidevogels bepalen is de waterhuishouding. In het voorjaar zijn natte percelen erg aantrekkelijk voor weidevogels om in te broeden en hun jongen groot te brengen. Probleem op Texel is echter de aanvoer van water. Op Texel is de aanvoer van water enkel afhankelijk van neerslag (beregenen is niet toegestaan). Tegelijk is er op Texel juist in het voorjaar vaak een periode met droogte. Natte percelen zijn schaars aan het worden en daarom zijn de maatregelen op grasland vooral gericht in de nog vochtige gebieden vaak tegen het natuurland aan. De boeren sluiten daar voornamelijk rustperiodes af. De graspercelen worden dan later gemaaid. Ook extensief beheerd grasland en kruidenrijke percelen hebben voorkeur. Hierdoor krijg je meer variatie in het grasland. pollen gras en onkruid, wat mest, een natte of kale plek bij een voerplek en vooral meer insecten. Tijdens en na het broeden hebben de vogels meer bescherming en vooral voedsel. Op de Hoge berg tussen de schapen, lammeren en op de tuunwallen broeden daarom veel scholeksters. voorbeelden voor de grasland-boer zijn: kruidenrijk gras inzaaien, extensiever grasland beheren, greppels voor afwatering i.p.v. drainage gebruiken, ruige mest strooien en op de vochtigere graslanden later maaien. 

@ Agrarische natuurvereniging De Lieuw | EN/OF ontwerp & communicatie