De Lieuw

De Lieuw
weidevogels op akkerland
weidevogels op akkerland

weidevogels op akkerland weidevogels op akkerland

Akkerbouwers hebben in het vroege voorjaar eerst met kieviten en later met scholekster te maken. Vooral nattere bouwland percelen die pas na half april bewerkt worden en tot die tijd braak liggen zijn erg in trek bij de kievit. Op een aantal van deze voorkeurspercelen die over het hele eiland verspreid liggen komen de broedparen sterk geconcentreerd voor. Maar ook hier constateren we meer droogte en intensivering en de daarmee gepaard gaande vroege voorjaarswerkzaamheden. Vaak kan je zien dat de weidevogels bij elkaar gaan zitten broeden. Door deze geconcentreerde broedplekken kunnen we werken met de zo genoemde vliegende hectares. (perceel gericht beheer met bijpassende vergoeding. Vaak voor uitgestelde werkgang- of gederfde opbrengsten). Uit ervaring kunnen we vertellen dat het liggen laten van de nesten, met een flink stuk onbewerkte grond eromheen het beste werkt. Het is voor de akkerbouwer soms niet te doen om 1 of meerdere machines op te tillen en die moeten de nesten verleggen. Dek deze nesten tijdelijk af maar ook hier zien we dat de met de trekker meevliegende meeuwen de nesten snel vinden en prederen. Tenslotte hebben de sloten en de slootkanten een belangrijke functie en moeten zeker niet vergeten worden binnen de mogelijkheden voor weidevogelbeheer. Met name de tureluurs en graspiepers broeden en foerageren erg graag in de kanten langs de sloot. Randen beheer langs slootkanten en akkers is daarom een van de speerpunten voor het weidevogelbeheer komend jaar. Akkerranden zijn nadat de nesten zijn uitgekomen nuttig als vluchtstrook en leveren voedsel voor de jonge pullen maar ook in de winter voor diverse overwinterende zangvogels. Afhankelijk van locatie moet daarom eerst bekeken worden waarmee ingezaaid moet worden en voor welke periode de rand blijft staan. De meest in het oog springende akkerranden zijn de eenjarige bloemenranden die, logisch, elk jaar weer worden ingezaaid.

voorbeelden voor de akkerbouwer zijn: nestbescherming (lijkt simpel maar vergt veel tijd en kennis), natte plekken met rust laten, vliegende hectares, randenbeheer en vooral afspraken maken met loonwerker, medewerker(s) en nestenzoeker(s).

@ Agrarische natuurvereniging De Lieuw | EN/OF ontwerp & communicatie