Skip to main content

Natuur & Landschap

op Texel

Agrarisch Natuur-
en Landschapsbeheer (ANLb)

We helpen en stimuleren agrariërs om veilige broed-, en voederplaatsen te creeëren voor weidevogels. Zij kunnen bijvoorbeeld later in het broedseizoen maaien om de rust te bewaren tijdens het broeden. Voor het veilig grootbrengen van de jonge weidevogels sluit De Lieuw met de agrariërs tevens beheerpakketten af, waardoor voldoende voeder- en schuilmogelijkheden op het land aanwezig blijven. De agrariërs ontvangen een afgesproken bedrag ter compensatie.

Landschapselementen

Het Texelse landschap is zo kenmerkend dankzij bijzondere landschapselementen. Denk maar aan de schapenboeten, die je her en der in het land ziet liggen. In deze schuurtjes stonden werktuigen en hooi van de schapenhouders opgeslagen. Ze liggen altijd met hun 'kont' naar het zuidwesten, zodat je lekker uit de wind kon werken (want op Texel waait meestal een zuidwesten wind).

Ook de tuunwallen, de graszoden wallen die de grenzen van het weiland afbakenen, zie je voornamelijk op Texel. Wij maken ons hard voor deze traditionele elementen, zodat ze ook in de toekomst het beeld van het eiland blijven bepalen.

Regelingen

De provincies stellen de ambities en natuurdoelen voor het gebied vast. Zij zorgen ervoor dat de ambities en doelen van alle betrokkenen in een gebied worden vastgelegd in hun provinciale natuurbeheerplannen. Hierin staat in grote lijnen waar het agrarisch natuurbeheer zal worden toegepast. Hoe dit wordt ingevuld, is aan de collectieven. Dit wordt duidelijk in de jaarlijkse beheerplannen die de collectieven opstellen in nauwe samenspraak met andere partijen in de omgeving, zoals natuur- en landschapsorganisaties en waterschappen.

Lerend Netwerk Texel

In 2023 is het 3-jarige project 'Lerend Netwerk Texel - Landbouw en Natuur' van start gegaan. Het is een samenwerkingsproject tussen stichting Wij.Land, Natuurmonumenten, De Lieuw en Nationaal Park Duinen van Texel en wordt medegefinancierd door provincie Noord-Holland. In dit lerende netwerk staat duurzame landbouw en natuur, in een toekomstbestendig Texels landschap centraal. We werken aan praktijkoplossingen voor natuur inclusieve landbouw met boeren, natuurbeheerders en anderen.

De ambitie is om met een steeds groter groeiend lerend netwerk van boeren, burgers, natuurorganisaties en ondernemers kennis op te doen en uit te wisselen over verschillende onderwerpen. Daarin leren we vooral door te doen.

Copyright www.delieuw.nl

Web+Design door WEBJONGENS