Skip to main content

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

op Texel

Inrichting en beheer van weidevogelgebied

Home / Natuur & Landschap / Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Eén van de factoren die de aantrekkelijkheid van graslandpercelen voor weidevogels bepalen is de waterhuishouding. In het voorjaar zijn natte percelen erg aantrekkelijk voor weidevogels om in te broeden en hun jongen groot te brengen. Op Texel is de aanvoer van water enkel afhankelijk van neerslag (beregenen is niet toegestaan). Natte percelen zijn schaars aan het worden en daarom zijn de maatregelen op grasland vooral gericht in de nog vochtige gebieden vaak tegen het natuurland aan. De boeren sluiten daar voornamelijk rustperiodes af. De graspercelen worden dan later gemaaid. Ook extensief beheerd grasland en kruidenrijke percelen hebben voorkeur. Hierdoor krijg je meer variatie in het grasland.

Akkerbouwers zijn in het vroege voorjaar eerst voor kieviten en later voor scholeksters verantwoordelijk. Vooral nattere bouwland percelen die pas na half april bewerkt worden en tot die tijd braak liggen zijn erg in trek bij de kievit. Op een aantal van deze voorkeurspercelen die over het hele eiland verspreid liggen komen de broedparen sterk geconcentreerd voor. Maar ook hier constateren we meer droogte en intensivering en de daarmee gepaard gaande vroege voorjaarswerkzaamheden. Uit ervaring kunnen we vertellen dat het laten liggen van de nesten, met een flink stuk onbewerkte grond eromheen het beste werkt. Tureluurs en graspiepers broeden en foerageren erg graag in de kanten langs de sloot. Akkerranden zijn nuttig als vluchtstrook en leveren voedsel voor de jonge pullen maar ook in de winter voor diverse overwinterende zangvogels.

Afgesloten beheer 2023

  • 3361 ha legselbeheernesten beschermen op grasland en bouwland

  • 363 ha rustperiodelater maaien van grasland

  • 13 ha uitgestelde bewerkinglater bewerken van bouwland

  • 332 ha ruige meststrooien van vaste mest op grasland

  • 7 ha botanische weiderandniet bemesten gras langs slootranden

  • 82 ha vogelakkerluzerne met bloemrijke stroken er doorheen

  • 316 km akkerrand (3-15 m breed)bloemrijke stroken langs akkerland

  • 130 ha vogelgraan ruimer zaaien van graan

  • 7,5 km natuurvriendelijke oeversloten met een flauwer talud

  • 27 ha hoog waterpeilopzetten van het waterpeil in de sloten

  • 214 ha greppelsbehoud van greppels in grasland

  • 4 ha greppel plas draswater vasthouden in greppels

  • 37 ha extensief beweiden minder schapen per ha. op weidevogelland

  • 16 ha extensieve teeltenbijzondere extensieve akkerbouwgewassen

 • 76 ha lokaal krachtvoerzelf telen van krachtvoer voor koeien en schapen

Wij helpen graag met een vraag over een regeling

Copyright www.delieuw.nl

Web+Design door WEBJONGENS