De Lieuw

De Lieuw

Collectief Collectief

 

Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer is per 1 januari 2016 veranderd. De kern van het vernieuwde Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) is een collectieve gebiedsgerichte benadering op die plekken waar dit het meest kansrijk is voor een goed natuurrendement. Dit moet leiden tot een effectiever en efficiënter beheer met meer natuurwinst en lagere uitvoeringskosten.

De provincies stellen de ambities en natuurdoelen voor het gebied vast. Zij zorgen ervoor dat de ambities en doelen van alle betrokkenen in een gebied worden vastgelegd in hun provinciale natuurbeheerplannen. Hierin staat in grote lijnen waar het agrarisch natuurbeheer zal worden toegepast. Hoe dit wordt ingevuld, is aan de collectieven. Dit wordt duidelijk in de jaarlijkse beheerplannen die de collectieven opstellen in nauwe samenspraak met andere partijen in de omgeving, zoals natuur- en landschapsorganisaties en waterschappen.


Financiering

Het collectief Agrarisch natuurbeheer kunnen we op Texel uitvoeren met financiering uit verschillende regelingen. Als gecertificeerde Agrarisch collectief heeft De Lieuw een 6 jaar lopende gebiedsaanvraag met de provincie Noord Holland afgesloten. Vanuit deze ANLB regeling kunnen vrijwel alle Agrarische Natuur pakketten gefinancierd worden. Ook de overheadkosten worden hieruit vergoed. Tevens heeft ANLV De Lieuw een subsidie ontvangen van de Provincie Noord Holland voor de opstart van het collectief vanaf 2015. Weidevogelbeheer buiten de beheersafspraken en beheermogelijkheden om (die ook niet vanuit de ANLB regeling mogelijk zijn) zijn een extra aanvulling. Deze Texelse beheerpakketten kunnen we uitvoeren met financiering van de Gemeente Texel. Het typische landschapselement 'de tuunwal' komt in aanmerking voor het tuinwalbeheer, een regeling vanuit de Gemeente Texel en de Provincie Noord-Holland. De kolken (poel) komen alleen in aanmerking voor een onderhoudsvergoeding wanneer de deelnemer al ANLB-lid is (dit in verband met de administratieve hoeveelheid werk voor een nieuw lid). Wandelpaden over het boerenland worden door de Provincie Noord Holland gefinancierd uit de boerenlandpad regeling

Certificaat Particulier Natuurbeheer - Certificaat

Voor het ANLB kunt u diverse sites bekijken waar meer informatie te vinden is.
portaal natuur en landschap - portaal over natuur en landschapsbeheer
Boer en Natuur - Boer-en-natuur
boer-en-vogels.nl - Boer-en-vogels

Provincie Noord Holland - www.noord-holland.nl

@ Agrarische natuurvereniging De Lieuw | EN/OF ontwerp & communicatie