Skip to main content

ANLb

In principe kan iedere agrariër op Texel meedoen aan het collectief weidevogelbeheer. Samen met de gebiedscoördinator weidevogelbeheer wordt uw bedrijf besproken waarbij vraag en aanbod wordt afgestemd. De gebiedscoördinator zal de vraag beoordelen aan de hand van het beheerplan. Al dan niet kan dit resulteren aan deelname in het collectief weidevogelbeheer of Texels beheer.

Texels beheer

Vanuit de ANLb regeling is weidevogelbeheer op het Texelse agrarische land mogelijk mits ze broeden in de leefgebieden voor weidevogels die in het natuurbeheerplan staan. Soms kloppen de leefgebieden niet (houden de weidevogels zich niet aan de criteria!). Ook hebben we een aantal mogelijkheden van beheer die genomen kunnen worden om het broedsucces te verhogen die niet in de ANLb beheerpakketlijst is opgenomen. Voor deze twee situaties is extra geld voor het Texelse weidevogelbeheer door de Gemeente Texel beschikbaar gesteld. Dit is dus een aanvulling op de ANLb en maatwerk voor het Texelse weidevogelbeheer. Daarnaast kunnen we de bloemenranden langs akkerland percelen hiervan betalen.

Omdat zowel binnen als buiten het weidevogelleefgebied aangevraagd kan worden is vooraf een beoordeling van de gebiedscoördinator nodig voordat de goedkeuring verleend kan worden.

Belangrijke datums ANLb

 • Februari t/m september - Doorgeven strooien ruige mest buiten de rustperiode, maar binnen 14 dagen na strooien.

 • Maart - Ophalen en inzaaien zaaizaad akkerranden.

 • Maart t/m mei - Broedperiode waarbij zwaar beheer kan worden aangepast.

 • November t/m december- Zitdagen waarbij de deelnemers langskomen en vervolgbeheer afsluiten.

 • Februari - Uitbetaling beheer van het voorgaande jaar.

Bijlagen & Downloads

Lees meer …ANLb

 • Hits: 1247

Boerenlandpad

Het is genieten op het boerenland. Genieten van de omgeving, de natuur en vooral de rust. Op Texel hebben verschillende boeren ervoor gezorgd dat toeristen en Texelaars kunnen wandelen over hun land. De Lieuw heeft ervoor gezorgd dat deze wandelpaden zijn voorzien van informatiepunten en rustpunten. Ieder wandelpad (vaak een ommetje) vertelt onderweg iets over de cultuurhistorie van de streek of over de natuur om u heen. De wandelpaden worden gefinancierd vanuit de boerenwandelpad regeling, mogelijk gemaakt door de provincie Noord Holland.

Omdat u op het land van agrariërs loopt, gelden er wel enkele regels. Deze vindt u op een bordje aan het begin of einde van het pad. Wees vooral welkom, maar houdt uw hond(en) dus aan de lijn indien ze zijn toegestaan.

Agrariërs die reeds een overeenkomst hebben; de overeenkomst die u met Recreatie Noord Holland heeft afgesloten wordt jaarlijks uitbetaald door Recreatie Noord Holland. De Lieuw blijft hierbij wel aanspreekpunt en onderhoud de contacten met Recreatie Noord Holland. Voor vragen kunt u dus contact opnemen met de Lieuw.

Lees meer …Boerenlandpad

 • Hits: 334

Tuunwalbeheer

Op Texel bestaat tuunwalbeheer wat betekent dat er geld beschikbaar is voor het onderhoud van tuunwallen. Dit betreft tuinwallen óp Texel die níet op gronden van Staatsbosheer staan. Het onderhoud – ook wel beheer genoemd – wordt uitgevoerd door zowel eigenaren als pachters/huurders van tuunwallen.

De beheersvergoeding wordt jaarlijks uitbetaald, mits de beheersmaatregelen voldoende zijn uitgevoerd. De beheersmaatregelen komen in een overeenkomst tussen De Lieuw en de eigenaar/pachter/huurder. Ze zijn zes jaar geldig. Indien voldoende budget is, worden de overeenkomsten weer zes jaar verlengd.

Gebied

De tuunwallen die op het 'oude land' van Texel staan, inclusief Kogerveld en langs de binnenduinrand én degenen die op de stafkaart staan, komen mogelijk in aanmerking voor een beheersvergoeding. Neem contact op met De Lieuw. Wij helpen u graag verder met de aanvraag. Zie ook algemene informatie over tuunwallen, kolken of schapenboeten.

Nieuwe onderhoudsregels

Voor het onderhoud gaan nieuwe regels gelden die ingaan bij ondertekening van het (nieuwe) contract. De controle door De Lieuw is afgelopen jaren beperkt geweest en het onderhoud van de beheerders verschilt erg in kwaliteit. De Lieuw heeft besloten om de schouw op de tuinwallen jaarlijks plaats te laten vinden , de regels rondom het beheer aan te scherpen en een nieuwe definitie van de tuinwal vast te leggen:

 • Een tuinwal bestaan uit een opstapeling van graszoden van circa 1 meter breed en circa 1 meter hoog. De tuinwal is rondom twee meter vrij van bomen, overhangende struiken, schuttingen en overige verduisterende begroeiing en objecten. Bovendien mogen er geen struiken en bomen op de tuinwal zelf groeien. De tuinwal moet in goede staat zijn, dat wil zeggen dat deze niet mechanisch beschadigd is en dat de eventuele afrastering in goede staat is.

 • Een tuinwal wordt in de volledigheid beoordeeld. Mocht er niet aan punt 1 voldaan kunnen worden, dan zullen beide zijdes uit beheer worden genomen over de gehele lengte. Het is niet mogelijk om alleen desbetreffend gedeelte van de tuinwal uit beheer te nemen. De beheerder van de zijde die in gebreke is gebleven zal worden aangesproken op de reden van afkeuring en de beheerder van de andere zijde zal op de hoogte worden gesteld van de reden van afkeuring. Wanneer de tuinwal bijvoorbeeld aan een erf met bomen grenst, zal deze in zijn geheel uit beheer worden genomen.

 • Er zal een 50/50-regeling gelden voor beheerders van een tuinwal die achterstallig onderhoud heeft opgelopen en met behulp van arbeid door een derde partij opgeknapt kan worden. Ook is het mogelijk om deze 50/50-regeling toe te passen bij tuinwallen waarop of waarbij bomen staan. Dit zal als optie besproken worden met desbetreffende eigenaren tijdens het overleg van de beheerscontracten.

 • Een aantal bomen die op-of naast- en tuinwal staan kunnen als uitzondering op de regel op een bomenlijst worden gezet en hoeven dan niet worden verwijderd. Deze uitzondering geldt alleen voor bomen ouder dan 100 jaar en bomen met een belangrijke karakteristieke betekenis voor de omgeving. De betreffende tuinwal kan dan blijvend in beheer worden gehouden.

Tuinwallen van Staatsbosbeheer

Beheerders van tuinwallen op gepachte gronden van Staatsbosbeheer zullen geen vergoeding meer krijgen vanuit De Lieuw. Staatsbosbeheer heeft besloten om hun gedeelte van de tuinwallenvergoeding vanuit de Gemeente Texel direct tot zich te nemen en dit niet meer vanuit De Lieuw te willen ontvangen. Staatsbosbeheer heeft toegezegd om in de eerste instantie dezelfde onderhoudseisen te handhaven als De Lieuw, naar de toekomst toe heeft De Lieuw geen directe invloed meer op de onderhoudseisen die Staatsbosbeheer zal stellen. Tuinwallen grenzend aan gronden van Staatsbosbeheer kunnen voor desbetreffende zijde wel in beheer bij De Lieuw blijven.

Lees meer …Tuunwalbeheer

 • Hits: 379

Copyright www.delieuw.nl

Web+Design door WEBJONGENS